Užívání sedativ a hypnotik v ČR a syndrom závislosti na těchto lécích z pohledu konziliárního psychiatra (pro Psychiatrie pro praxi)

Souhrn

Problematika užívání návykových sedativ a hypnotik je v ČR obecně vnímána jako závažná, přesto nejsou k dispozici žádná relevantní data o počtu závislých a škodlivě užívajících pacientů. Chybí také údaje o spotřebě preparátů jak po skupinách tak pokud jde o jednotlivé zástupce. V článku jsem se pokusil o provedení alespoň hrubého odhadu počtu pacientů závislých a škodlivě užívajících návyková sedativa a hypnotika na základě pravděpodobné spotřeby odvozené z dat o dodávkách jednotlivých preparátů. Stanovené výsledky jsem porovnal s údaji ze srovnatelných zemí. V druhé části textu jsem shrnul zkušenosti psychiatrického konziliáře, který se s uvedenou problematikou setkává na všech somatických odděleních oblastní nemocnice i v psychiatrické ambulanci. Stručně jsem také popsal modifikovaný léčebný postup, který vychází z doporučených postupů léčby závislosti na lécích, rozšiřuje ho však způsobem, který má zásadní vliv na efektivitu léčby včetně radikálního snížení počtu recidiv, jak potvrzují výsledky sledované skupiny, čítající stovky pacientů léčených v letech 2012-2016.

Klíčová slova

Sedativa a hypnotika, spotřeba léků, syndrom závislosti, doporučené léčebné postupy, klonazepam. Pokračovat ve čtení „Užívání sedativ a hypnotik v ČR a syndrom závislosti na těchto lécích z pohledu konziliárního psychiatra (pro Psychiatrie pro praxi)“